Handelsbetingelser

StockonDeals’ salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

StockonDeals’ salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre, andet er aftalt på skrift mellem parterne. StockonDeals forbeholder sig retten til, når som helst, at ændre disse almindelige betingelser og vilkår.

2. Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. StockonDeals’ priser fremgår af StockonDeals’ til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af StockonDeals, hvor der tages forbehold for ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

3. Betaling og ordrebekræftelse

Når en handel gennemføres ved StockonDeals, accepterer kunden nedenstående betingelser og vilkår. Ved at acceptere disse vilkår forpligtiger kunden sig til at efterkomme disse i deres helhed.

Reglen for betaling er, at der er ved accept af disse betingelser og vilkår skal betalingen reserveres på kundens konto. Pengene bliver rykket fra købers konto til StockonDeals konto, når forsendelsen af varen/varerne er bekræftet fra StockonDeals’ leverandører – Dette er sket, når kunden modtager sin faktura fra StockonDeals.

Hvis der betales med EAN-fakturering skal betaling ske senest 30 dage efter fakturadato.

StockonDeals er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned, indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

Hvis der foreligger rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er StockonDeals berettiget til at kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for betaling.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på StockonDeals, som ikke er skriftligt anerkendt af StockonDeals, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale StockonDeals, som om levering var sket til aftalt tid og sted. StockonDeals kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

Ved ordreafgivelse sendes en modtagelseskvittering med overskriften ”Ordreoversigt” via e-mail. Denne modtagelseskvittering udgør informationen om indholdet af ordren. Når ordren er bekræftet og sendt fra StockonDeals’ leverandører, modtager kunden via e-mail en ordrebekræftelse som også er fakturaen med overskriften ” Faktura for din ordre ved StockonDeals”. Der indgås en bindende aftale mellem kunden og StockonDeals ved afsendelsen af ordrebekræftelsen til kunden; ordren er dog bindende for kunden når ordreafgivelsen er gennemført.

Der kan betales med disse former for betalingsmetoder: Visa, Visa/Dankort, Maestro, Mastercard og Visa Electron. Der er også mulighed for EAN-fakturering. Det er kun offentlige institutioner, som godkendes til benyttelse af EAN-fakturering.

4. Ejendomsforbehold

StockonDeals forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger, samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering

Levering sker for købers regning med mindre det udtrykkeligt fremgår, at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af StockonDeals’ til enhver tid gældende prisliste. Leveringstiden er fastsat af StockonDeals efter StockonDeals’ bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. StockonDeals kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

6. Produktinformation

Varerne som præsenteres på StockonDeals hjemmeside udgør i normalt omfang det produktudvalg, som kan købes ved StockonDeals. Der kan opstå situationer, hvor varen er udsolgt ved leverandøren, hvilket der tages forbehold for, og der tages forbehold for udsolgte situationer fra StockonDeals’ leverandører.

Desuden kan køber ikke kræve efterlevering.

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for StockonDeals. StockonDeals tager forbehold for data- og trykfejl på hjemmesiden.

7. Bestillingsfejl

Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved aftale med vores leverandører. Dette vil kunne gælde lagervarer i uåbnet original emballage.

StockonDeals forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien, dog min. kr. 350,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

8. Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det købte produkt, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, og senest 10 dage fra fakturadato give StockonDeals skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget, eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. StockonDeals kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Kunden hæfter for tab eller skader på produktet under transporten.

Forandringer eller indgreb i det købte uden StockonDeals’ skriftlige samtykke fritager StockonDeals for enhver forpligtelse. Såfremt StockonDeals anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til StockonDeals’ leverandør og gerne i original emballage. Returnering af varer til leverandører skal aftales med StockonDeals, da der skal oprettes en RMA-sag (En reklamationssag ved StockonDeals’ leverandører) gennem StockonDeals.

StockonDeals’ leverandører ønskes, så forbeholder StockonDeals’ leverandør sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Såfremt StockonDeals og leverandøren har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtelsen alene, de solgte produkter.

StockonDeals’ leverandører forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. 
Hvis StockonDeals’ leverandører ønsker at påføre en regning for udført arbejde i forbindelse med at teste et produkt for fejl og mangler, hvis varen findes fejlfri, så kan StockonDeals’ leverandør sende varen retur med en regning for udført arbejde. Først efter test ved leverandøren vil StockonDeals foretage en evt. ombytning/kreditering.

Skal der ske en ombytning, så forbeholdes der for leverandørers betingelser.

Der tages forbehold for udsolgte situationer fra leverandører, og køber kan ikke kræve efterlevering.

9. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor StockonDeals kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. StockonDeals’ erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og StockonDeals hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. StockonDeals er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. StockonDeals er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld:

  • Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort StockonDeals’ opfyldelse af aftalen.
  • Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Produkterne er designet til almindelig kommerciel brug. Brug af produkterne i kritiske systemer herunder sikkerheds-, nukleare-, militære faciliteter/installationer, forskningsvirksomhed, livsbevarende installationer eller til fremstilling af våben er ikke tilladt medmindre der opnås skriftlig tilladelse fra den pågældende producent.

10. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: StockonDeals er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af StockonDeals leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes StockonDeals’ fejl eller forsømmelse.

11. Immaterielle rettigheder


Alle varemærker på produkterne er og forbliver de respektive rettighedshaveres ejendom. Brug af disse varemærker kræver forudgående tilladelse fra de respektive rettighedshavere. Al brug og levering af software er reguleret af den til varen medfølgende licensaftale. Software der er inkluderet i leveringen/varen overdrages til kommercielle købere med henblik på ét videresalg og til forbrugere udelukkende med henblik på brug, hvilket betyder at forbrugere hverken må kopiere eller overdrage softwaren til andres brug. Ret til gentagen brug af softwaren kræver særlig skriftlig aftale med den pågældende licensgiver.

12. Transport af rettigheder og pligter

StockonDeals er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

13. Garanti

Garantier på produkter udstedes af de respektive leverandører. StockonDeals udsteder ingen yderligere garantier ud over de respektive leverandørers garantibetingelser.

14. Teknisk support

For teknisk support og brugersupport er StockonDeals berettiget til at henvise kunden til de respektive producenter samt eventuelt til betalingssupport hos tredjemand. Telefonnumre eller e-mail kan fremskaffes med kontakt til StockonDeals.

Bemærk venligst, at support for nogle producenter kan være på engelsk, og at support i nogle tilfælde kun ydes via e-mail og hjemmesider.

15. Uoverensstemmelser

Enhver retssag mellem StockonDeals og køber skal afgøres efter dansk ret med Aarhus Byret / Vestre Landsret som værneting.